Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

Žiadame Vás, aby ste dôkladne prečítali nasledujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. V prípade akýchkoľvek otázok alebo iných nejasností nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám všetko vysvetlíme a objasníme.

Prevádzkovateľ:

Expandeco s. r. o., so sídlom Májová 304/38, Žarnovica 966 81, IČO: 47 980 052, Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 31010/S Email: info@expandeco.com

Spoločnosť Expandeco, s.r.o. spracúva len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie služieb našim klientom. Spracúvané osobné údaje starostlivo chránime a pri ich spracúvaní dodržiavame všetky zákonom ustanovené povinnosti a ustanovené postupy.

S cieľom skvalitnenia poskytovaných služieb zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch i potenciálnych klientoch, ktorí nám udelili výslovný súhlas oslovovať ich s ponukou našich služieb.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:

 • Identifikačné údaje – Spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely uzatvorenia zmlúv, ako je obchodné meno organizácie, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, prípadne inej kontaktnej osoby, pracovné zaradenie, sídlo organizácie, IČO, DIČ a iné dôležité údaje.
 • Kontaktné údaje – Spracúvame aj kontaktné informácie vrátane telefónnych čísiel, korešpondenčných a e-mailových adries.
 • Poskytované služby – Spracúvame údaje, ktoré obsahujú informácie o tom, aké služby vám poskytujeme.
 • Zákaznícky servis – Za účelom skvalitňovania našej zákazníckej podpory si zaznamenávame aj informácie o vzájomnom kontakte s vami.
 • Transakčné údaje – Spracúvame osobné údaje súvisiace s platobnými transakciami za poskytované produkty a služby.
 • Údaje zo súborov cookies

Súbory cookies

Prevádzkovateľ používa na webovej stránke www.expandeco.com súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve tejto webovej stránky.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka www.expandeco.com ukladá do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Cookies používané Prevádzkovateľom umožňujú webovej stránke rozpoznať Vás a následne Vám sprístupniť požadovanú službu.

Prostredníctvom cookies môže webová stránka zaznamenať taktiež nastavenia vášho internetového prehliadača, jazyku, ktorý uprednostňujete a pod. Vaša budúca návšteva webovej stránky tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie webovej stránky bolo komplikovanejšie a jej funkčnosť by nemusela byť bezchybná. Cookies pomáhajú Prevádzkovateľovi neustále skvalitňovať a rozvíjať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich práve Vašim preferenciám a potrebám.

Na základe cookies možno analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb a inzercie na webovej stránke a následne vylepšovať jej obsah, funkčnosť či dizajn, ako aj efektívnejšie a relevantnejšie cieliť marketingovú komunikáciu.

Ako spravovať a vymazať cookies?

Internetové prehliadače zvyčajne automaticky prijímajú cookies už v preddefinovanom nastavení. Informácie o jednotlivých internetových prehliadačoch a o spôsobe nastavenia cookies môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome: https://support.google.com
Safari: https://www.apple.com
Firefox: https://support.mozilla.org
Internet Explorer: https://support.microsoft.com
Ďalšie informácie: http://www.allaboutcookies.org

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

 • Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy
 • Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov
 • Spracúvanie osobných údajov na štatistické účely
 • Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Cookies tretích strán

Cookies poskytujeme aj našim overeným tretím stranám, ktoré uvádzame nižšie. Vaše údaje sú u nás v bezpečí rovnako ako pri poskytovaní našich služieb.

 • Facebook Ads – Platforma na reklamu na Facebooku, retargeting, meranie konverzií.
  http://www.facebook.com/about/privacy/
 • Google Ads – Platforma na reklamu vo vyhľadávaní, bannerovú reklamu, YouTube reklamu, retargeting, meranie konverzií. https://policies.google.com/privacy
 • Google Analytics – Analytický a marketingový nástroj na zisťovanie správania používateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok, profilovania používateľa a zacielenia personalizovanej reklamy. https://policies.google.com/privacy 
 • Hotjar – Analytický nástroj na zisťovanie správania používateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
 • Clarity Microsoft – Analytický nástroj na zisťovanie správania používateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok. https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/clarity-data
 • Smartlook – Analytický nástroj na zisťovanie správania používateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok. https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy
 • Mailchimp – Platforma na automatizáciu marketingu a služba e-mailového marketingu na správu zoznamov e-mailových adries a vytváranie e-mailových marketingových kampaní na odosielanie zákazníkom. https://mailchimp.com/legal/privacy/ 
 • Leady – Analytický nástroj na zisťovanie správania používateľa na stránke, za účelom lepšieho mierenia marketingových aktivít. https://leady.com/privacy/ 
 • Clearbit – Analytický nástroj na zisťovanie správania používateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok. https://clearbit.com/privacy-policy

Ste povinný nám poskytnúť svoje osobné údaje?

Udeľovaný súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Musí byť poskytnutý vážne a slobodne, konkrétny, informovaný a vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu, ktorým Vy ako dotknutá osoba vyjadrujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na daný účel.

Právne predpisy upravujúce oblasť ochrany osobných údajov:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • Charta základných práv Európskej únie,
 • Zákon č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Ústava Slovenskej republiky

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Udelený súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať.

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to na nasledovnej adrese: Expandeco s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 868/40, Žarnovica 966 81, IČO: 47980052, Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.27502/S. Email: info@expandeco.com

Poučenie k obsahu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely by malo obsahovať nasledovné informácie:

 • identifikáciu osoby, ktorá odvoláva súhlas s uvedením jej mena, priezviska, ako aj e-mailového kontaktu,
 • jasné a zrozumiteľné vyhlásenie o tom, že si viac v budúcnosti neželáte ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely,
 • v odvolaní môžete uviesť, že súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov udelený na marketingové všeobecne na akékoľvek marketingové účely, prípadne môžete špecifikovať konkrétne marketingové účely, na ktoré sa odvolanie vzťahuje.
 • vaše osobné údaje štandardne uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, a to v takom rozsahu, aby sme Vám boli schopní riadne poskytovať naše služby a plniť si vyplývajúce zmluvné záväzky. Po ukončení príslušného zmluvného vzťahu a splneniu všetkých zmluvných záväzkov uchovávame Vaše osobné údaje po nevyhnutný čas, ktorý predstavuje v zmysle príslušných právnych predpisov 10 rokov (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Ak ste uzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou Expandeco s.r.o. a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný počas celého trvania daného zmluvného vzťahu, respektíve do času, kým ho neodvoláte a následne ešte päť rokov po ukončení príslušného zmluvného vzťahu.

Ak ste neuzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou Expandeco s.r.o.. a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný po dobu piatich rokov od jeho udelenia alebo do času, kým ho neodvoláte.

Práva dotknutej osoby

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
 • právo na opravu (§ 22 Zákona),
 • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
 • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
 • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
 • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
 • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 ) alebo na : https://dataprotection.gov.sk/uoou/, ktorý plní úlohu dozorného orgánu v oblasti ochrany osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Expandeco s.r.o., elektronicky na emailovú adresu: info@expandeco.com alebo osobným podaním žiadosti v sídle spoločnosti. Pri žiadostiach najmä o prístup a prenos vašich osobných údajov sme povinný overiť vašu totožnosť a to nahliadnutím dokladu totožnosti s fotografiou.

Z tohto dôvodu je takéto žiadosti možné podávať len osobne v sídle spoločnosti. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch je lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.

Vitajte! Súhlasíte s ukladaním cookies?

Predtým, než vstúpite do nášho online sveta, radi by sme vás požiadali o možnosť ukladania cookies do vášho prehliadača. Váš súhlas nám pomáha zobrazovať stránku bezchybne, merať jej výkon či štatistiky a byť lepším partnerom pri vašom podnikaní. Cookies poskytujeme aj našim overeným tretím stranám, ktoré uvádzame v ochrane osobných údajov. Vaše údaje sú u nás v bezpečí rovnako ako pri poskytovaní našich služieb.