Výhradná distribúcia tovaru v EÚ

streda, 25. 07. 2018

V nasledujúcich riadkoch vám priblížime naše skúsenosti z pár prípadov, s ktorými sme sa počas našej praxe stretli pri predaji tovaru konečnému spotrebiteľovi.

Ako to teda je?


Presnú, resp. správnu odpoveď na túto otázku vám dá málo kto. Každý takýto prípad je potrebné posudzovať samostatne. Všetko záleží aj od konkrétnej zmluvy výhradného distribútora pre dané územie s výrobcom. Európska legislatíva na druhej strane hovorí o voľnom pohybe tovaru a hospodárskej súťaži. 

Niektorí výhradní distribútori ťažia ešte zo zmlúv a dohôd uzavretých pred desiatkami rokov a zo svojich dlhoročných vzťahov s výrobcami. 

Je právo na vašej strane?


V prípadoch kedy výhradný distribútor začne „uplatňovať“ svoje nároky na dovoz tovaru, je v prvom rade potrebné zvážiť svoje možnosti a možno skôr hľadať kompromis. Ak sa rozhodnete reagovať na nároky distribútora, tak ho požiadajte o právne podklady, na základe ktorých si ich uplatňuje. V mnohých prípadoch vzhľadom na európske právo, voľný pohyb tovaru a hospodársku súťaž je pravdepodobné, že by ste na súde uspeli a výhradný distribútor by sa musel stiahnuť. Je však otázne, či sa vám to oplatí vzhľadom na energiu a čas vložené do celej veci.


No ďalšia vec sú jeho dlhoročné vzťahy s výrobcom. Je veľmi ťažké dokazovanie porušenia hospodárskej súťaže a podobne. 

Príklad z praxe

Zo skúsenosti nášho klienta môže Expandeco povedať viac o vplyve dlhoročných vzťahov výhradného distribútora s výrobcom. Pri predaji produktov sme našli dodávateľa s lepšou cenou pri dodaní rovnakých výrobkov. Vymenili sme tak pôvodného dodávateľa za nového. Nevedeli sme však o vynikajúcich vzťahoch pôvodného priamo s výrobcom, ktorý cez výrobcu zatlačil na nášho nového dodávateľa, ktorý sa radšej stiahol, pretože kvôli odberateľovi ako sme my sa mu neoplatilo narúšať si vzťahy s výrobcom, ktorý v tomto prípade podržal dlhoročného partnera. 

Hospodárska súťaž a porušenia protimonopólnych zákonov

Napríklad globálne pôsobiaci výrobcovia môžu pôsobiť v krajinách kam distribuujú tovar vo forme vlastných spoločností v každej krajine. Ak je výrobca napríklad z Nemecka a v EÚ má spoločnosti založené v každej krajine, tak výhradným distribútorom pre Slovensko je firma patriaca výrobcovi. Táto firma zabezpečuje veľkoobchod aj maloobchod. Má svojich rôznych odberateľov, napríklad aj kamenné predajne a e-shopy, s ktorými má zmluvu. Jeho odberatelia sa musia riadiť pravidlami a podmienkami stanovenými zmluvou. No v prípade ich porušenia nesmie dôjsť k sankciám voči odberateľovi, ktoré by boli proti pravidlám hospodárskej súťaže. Porušenia hospodárskej súťaže a protimonopólnych zákonov boli v mnohých prípadoch pokutované státisícovými pokutami. Podobné porušenia sú pod drobnohľadom EÚ.

Napríklad e-shopu z Maďarska odoberajúcemu tovar od lokálneho výhradného distribútora nikto nezabráni predávať tovar aj do okolitých krajín aj napriek tomu, že v nich má výrobca svoje výhradné zastúpenie. Ak e-shop zo Slovenska preruší spoluprácu so slovenskou dcérskou firmou výrobcu, nikto mu nezabráni nadviazať kontakt s dcérskou firmou z Poľska a distribuovať tovar aj na Slovensko. V týchto prípadoch by o všetkom mali rozhodovať zmluvy a materská firma, ktorá musí veľmi citlivo určiť pravidlá tak, aby neporušila hospodársku súťaž a voľný pohyb tovaru. Mnohý výrobcovia spravili pri týchto krokoch chyby a následný súd o hospodárskej súťaži prehral so svojimi odberateľmi, z čoho plynuli státisícové sankcie.

Výhradný distribútori si často nárokujú svoje postavenie aj kvôli energii a nákladom spotrebovaným pre vytvorenie povedomia o značke na danom území. Výhradná zmluva s výrobcom často viaže distribútora k dodržiavaniu určitej marketingovej stratégie a vynakladaniu prostriedkov na určené marketingové aktivity pre zvyšovanie predaja produktov. Aj toto sú dôvody prečo sa „výhradní“ distribútori snažia chrániť svoje investície. Na druhej strane, práve pre dodržiavanie marketingových aktivít a stratégie majú bezkonkurenčnú cenu, navyše často ich v týchto činnostiach podporuje priamo výrobca. 

Pohľad Expandeco

Tento článok sa snaží len priblížiť naše skúsenosti s touto problematikou. Nie sme odborníkmi na európske právo, ani na hospodárske súťaže, či zmluvy o výhradnej distribúcii. Každý prípad má svoje vlastné špecifiká a je potrené posudzovať ho samostatne. Snažili sme sa vám priblížiť naše skúsenosti s reálnymi prípadmi.

Ako bonus vám prikladáme konkrétne zákony hovoriace o výhradnom zastúpení:

Výhradné obchodné zastúpenie


§ 665
Ak bolo dojednané výhradné zastúpenie, je zastúpený povinný v určenej územnej oblasti a pre určený okruh obchodov nepoužívať iného obchodného zástupcu a obchodný zástupca nie je oprávnený v tomto rozsahu vykonávať obchodné zastúpenie pre iné osoby alebo uzavierať obchody na vlastný účet alebo účet inej osoby.


§ 666
Zastúpený je oprávnený uzavierať obchody, na ktoré sa vzťahuje výhradné obchodné zastúpenie aj bez súčinnosti obchodného zástupcu, je však povinný, pokiaľ zmluva neurčuje niečo iné, platiť z týchto obchodov obchodnému zástupcovi províziu tak, ako keby sa tieto obchody uzavreli s jeho súčinnosťou.

Zmluva o výhradnom predaji


§ 745
Základné ustanovenia
(1) Zmluvou o výhradnom predaji sa zaväzuje dodávateľ, že tovar určený v zmluve nebude v určitej oblasti dodávať inej osobe než odberateľovi.
(2) Ak zmluva nie je dojednaná písomne alebo ak nie je v nej určená oblasť alebo druhy tovaru, na ktoré sa zmluva vzťahuje, je neplatná.


§ 746
Dodávateľ nesmie po dobu platnosti zmluvy dodávať určený tovar priamo ani nepriamo nikomu inému vo vyhradenej oblasti než odberateľovi, prípadne osobám, ktorým to zmluva dovoľuje. Zmluva nezbavuje dodávateľa práva vykonávať propagáciu a prieskum trhu vo vyhradenej oblasti.